Richtlijnen voor het Autodesk donatiepramma

 • Gedoneerde producten worden binnen dit programma alleen verstrekt aan gekwalificeerde" organisaties, niet aan particulieren.

 • Organisaties kunnen 10 abonnementen op Autodesk-producten aanvragen per jaarlijkse donatiecyclus (1 juli tot en met juni 30).

 • Enkel organisaties met een jaarlijks werkbudget van $10 miljoen of minder komen in aanmerking voor deze donatie.

 • Deze donatie is beschikbaar voor in België opgerichte vzw’s en stichtingen.

 • Volgende types organisaties komen niet in aanmerking voor dit donatieprogramma:

  • Wetgevende en politiek actieve organisaties

  • Belangenorganisaties

  • Werknemersorganisaties met lidmaatschapsvoordelen

  • Religieuze organisaties zonder een seculiere gemeenschapsindicatie. Een seculiere indicatie wordt gedefinieerd als een organisatie die los staat van de kerk of religieuze organisatie die diensten verleent aan mensen ongeacht hun religieuze overtuiging en geen geloof in een bepaalde religie propageert.

 • Begunstigde organisaties dienen bereid te zijn om informatie te verstrekken aan Autodesk voor het opbouwen van een casestudie of testimonial over dit programma.

 • Bestaande klanten: organisaties kunnen geen donatie van een Autodesk-product aanvragen zonder goedkeuring van de Autodesk Foundation als zij er in de afgelopen drie jaar buiten een donatieprogramma om één hebben verkregen.

 • Gebruiksvoorwaarden: de organisaties die Autodesk producten aanvragen moeten de algemene dienstvoorwaarden van Autodesk aanvaarden.
 • Organisaties die discriminatie op basis van leeftijd, etniciteit, geslacht, nationaliteit, handicap, ras, grootte, religie, seksuele geaardheid of sociaal-economische achtergrond bepleiten, steunen of praktiseren, komen niet in aanmerking voor deelname aan dit programma. Om donaties te kunnen ontvangen, dienen organisaties bereid en in staat te zijn te bevestigen dat ze op geen enkele van deze gronden discrimineren.

 • Autodesk behoudt zich het recht voor de licentie op elk moment te beëindigen indien

  • Uw organisatie niet voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald door en naar goeddunken van Autodesk en zijn strategische partners

  • Uw organisatie het lidmaatschap van SOCIALware niet handhaaft of als Autodesk en SOCIALware de relatie beëindigen

  • Uw organisatie een Autodesk-product overdraagt of doorverkoopt, of probeert over te dragen of door te verkopen

 • Autodesk-producten mogen niet overgedragen of doorverkocht worden.

Als uw organisatie niet voldoet aan de voorwaarden van het donatieprogramma, kunt u contact opnemen met mailto:echnologyimpact@autodesk.com om te vragen naar andere aanbiedingen van Autodesk voor goede doelen.